Проект „На фокус“ проведе серия от шест семинари-дискусии в областта на убежището и миграцията

Проектът „НА ФОКУС-националния капацитет в областта на убежището и миграцията“, № BGHOMEAFFAIRS-1.005-0001-C01, по договор № 812108-11-27.01.2023 г., финансиран със средства по програма „Вътрешни работи“, Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г., с бенефициер Сдружение Български Червен Кръст и партньори Сдружение Евроклуб Жена и Държавната агенция за бежанците при Министерски Съвет, е в своята активна фаза на изпълнение

Основна цел на проекта е подобряване на националния капацитет на компетентните служби и заинтересованите страни в България, в областта на убежището и миграцията, за предоставяне на услуги на граждани на трети държави, търсещи международна закрила или получили временна закрила, със специален фокус върху уязвими лица, както и осигуряване на достъп до настаняване, социална, психологическа, правна помощ чрез индивидуални консултации, в съответствие с нуждите на гражданите на трети държави, търсещи международна закрила или получили временна закрила, както и възможност за включването им в обучения по български език.

В рамките на последното тримесечие на 2023, Евроклуб Жена в партньорство със Сдружение Български Червен кръст, организираха и проведоха поредица от 6 семинари-дискусии, насочени към широката общественост, като представители на медиите-журналисти, директори на училища, адвокати, представители на младежки неправителствени организации, доброволци, преводачи и представители на центрове за професионално обучение и валидиране на знания, работодатели, с цел повишаване на знанията им в областта на убежището и миграцията, създавайки в тях капацитет за работа с граждани от трети държави, кандидати за международна закрила, включително уязвими лица или лица получили временна закрила,включително уязвими лица.

В тази поредица от семинари-дискусии се включиха над 90 представители на различни социални групи от градовете Ямбол, Бургас, Варна, Русе, Хасково и Стара Загора, които придобиха нови знания и информация относно процедурите в областта на убежището и миграцията, правата и задълженията на гражданите на трети държави в обществения и социален живот в България.  

Въпросите, свързани с убежището и миграцията, са често сложни и включват множество аспекти като правни, хуманитарни, икономически и социални. По-доброто разбиране на тези аспекти помага на обществото да формулира по-балансирани и информирани мнения по отношение на политиките, но също и знанията за причините, поради които хора търсят убежище или мигрират, помагат да се преодолеят предразсъдъците и стереотипите, свързани с мигрантите. Обществото е по-толерантно и разбиращо, когато е информирано за различните контексти и мотиви зад миграционните потоци.

Повече информация за изпълнението на проекта може да намерите на сайта на проекта и на неговата FB страница.

 

Това съобщение е създадено в рамките на проект „НА ФОКУС-националния капацитет в областта на убежището и миграцията“, № BGHOMEAFFAIRS-1.005-0001-C01, по договор № 812108-11-27.01.2023 г., финансиран със средства по програма „Вътрешни работи“, Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на съобщението се носи от Сдружение Евроклуб Жена и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Норвежкия финансов механизъм и Програмния оператор.