Проект „На фокус“ проведе серия от обучения в областта на убежището и миграцията в шест области в България

 

Проектът „НА ФОКУС-националния капацитет в областта на убежището и миграцията“, № BGHOMEAFFAIRS-1.005-0001-C01, по договор № 812108-11-27.01.2023 г., финансиран със средства по програма „Вътрешни работи“, Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г., с бенефициер Сдружение Български Червен Кръст и партньори – Сдружение Евроклуб Жена и Държавната агенция за бежанците при Министерски Съвет, приключи серия от тридневни обучения в областта на убежището и миграцията.

 

Основна цел на проекта е подобряване на националния капацитет на компетентните служби и заинтересованите страни в България, в областта на убежището и миграцията, за предоставяне на услуги на граждани на трети държави, търсещи международна закрила или получили временна закрила, със специален фокус върху уязвими лица, както и осигуряване на достъп до настаняване, социална, психологическа, правна помощ чрез индивидуални консултации, в съответствие с нуждите на гражданите на трети държави, търсещи международна закрила или получили временна закрила, както и възможност за включването им в обучения по български език.

Стартирайки през Януари 2024, проектът реализира серия от 6 изнесени обучения в шест области в България- областите Ямбол, Бургас, Варна, Русе, Хасково и Стара Загора. Тези изнеси обучения включиха 150 представители на институции от различните общини на територията на съответната област, както и представители на международни неправителствени организации, които бяха обучени в това по-добре да разберат правата и нуждите на лицата, търсещи убежище или получили временна закрила в България, както и да се запознаят с международните конвенции и закони, които ги защитават. Доброто разбиране на техните специфични нужди и предизвикателства помага на представителите на институции да комуникират по-ефективно с тях и да им осигурят подходяща подкрепа.  

Представителите на институции играят ключова роля в управлението на миграционните процеси. Подобряването на капацитета им може да допринесе за по-ефективно управление на миграционните потоци, включително контрола на границите и предоставянето на необходимата подкрепа на бежанците и мигрантите.

 

Тази поредица от обучения включи представители на институции като – ОД МВР, ГД Гранична полиция, Общини, Областни управи, АСП, АЗД, РДПБЗН, Спешен телефон 112, Спешен Център, всички те-пряко работещи с мигранти- с временна закрила или търсещи международна закрила.

 

Новопридобитите знания и умения бяха високо оценени от участниците в обученията, като необходими, за идентифициране на нуждите и предприемане на мерки за задоволяване на специалните потребности на тези граждани, със специален фокус върху уязвимите групи.

 

Това съобщение е създадено в рамките на проект „НА ФОКУС-националния капацитет в областта на убежището и миграцията“, № BGHOMEAFFAIRS-1.005-0001-C01, по договор № 812108-11-27.01.2023 г., финансиран със средства по програма „Вътрешни работи“, Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на съобщението се носи от Сдружение Български Червен Кръст и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Норвежкия финансов механизъм и Програмния оператор.