Проект „На фокус“успешно завърши реализирането на всички предвидени дейности

Проектът „НА ФОКУС-националния капацитет в областта на убежището и миграцията“, № BGHOMEAFFAIRS-1.005-0001-C01, по договор № 812108-11-27.01.2023 г., финансиран със средства по програма „Вътрешни работи“, Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г., с бенефициер Сдружение Български Червен Кръст и партньори – Сдружение Евроклуб Жена и Държавната агенция за бежанците при Министерски Съвет, приключи, реализирайки успешно всички планувани дейности.

Основна цел на проекта е подобряване на националния капацитет на компетентните служби и заинтересованите страни в България, в областта на убежището и миграцията, за предоставяне на услуги на граждани на трети държави, търсещи международна закрила или получили временна закрила, със специален фокус върху уязвими лица, както и осигуряване на достъп до настаняване, социална, психологическа, правна помощ чрез индивидуални консултации, в съответствие с нуждите на гражданите на трети държави, търсещи международна закрила или получили временна закрила, както и възможност за включването им в обучения по български език.

Проектът стартира на 27.01.2023 и приключва на 30.04.2024. Проектът успешно реализира поредица от дейности, насочени, както за повишаване на капацитета на различни представители в областта на убежището и миграцията, така и услуги директно насочени към гражданите на трети страни търсещи международна закрила или получили временна закрила, със специален фокус върху уязвими лица.

В рамките на проекта се реализираха 3 поредици от обучения:

  • Обучение на над 90 представители на местни власти за прилагане на законодателството в областта на временната закрила, в градовете Ямбол, Сливен, Бургас, Варна и Добрич
  • Обучение на над 100 представители на гражданското общество, в областта на убежището и миграцията, в градовете Ямбол, Бургас, Варна, Русе, Хасково и Стара Загора
  • Обучение на над 150 представители на институции и международни НПО, в областта на убежището и миграцията, в областите Ямбол, Бургас, Варна, Русе, Хасково и Стара Загора.

Подобряването на капацитета на институциите и гражданското общество в областта на убежището и миграцията е от съществено значение за постигане на по-справедливо, хуманно и ефективно управление на миграционните процеси и защита на правата на бежанците и мигрантите.

 

В рамките на проекта бяха изработени и няколко интелектуални продукти, които са налични в електронен формат на сайта на проекта: https://nafocusbg.eu/

  • Доклад с идентифицирани добри европейски и други международни приложими практики по отношение на интеграцията на граждани търсещи убежище.
  • Наръчник за правата и задълженията в България на гражданите с временна закрила
  • Пакет от специфични процедури и стандарти за насочване, приемане, грижа и настойничество/представителство на непридружени малолетни и непълнолетни

Проектът реализира и редица дейности, директно насочени към гражданите на трети страни търсещи международна закрила или получили временна закрила, със специален фокус върху уязвими лица:

  • Ремонт и оборудване на помещение за превръщането му в Център за интегрирани услуги в град Ямбол, за гражданите на трети страни търсещи международна закрила или получили временна закрила, със специален фокус върху уязвими лица.
  • Функциониране на Център за интегрирани услуги в град Ямбол, осигуряващ възможност за безплатно настаняване, изхранване, социална и психологическа подкрепа на 17 граждани с временна закрила, за период от 5 месеца, в рамките на проекта.
  • Организиране и провеждане на 3 курса по Български език, ниво А1, за 30 граждани с временна закрила в градовете Бургас и Варна и за 15 граждани търсещи международна закрила в РПЦ-Харманли.
  • Предоставяне на над 450 индивидуални правни, социални и психологически консултации на 450 гражданите на трети страни търсещи международна закрила или получили временна закрила, със специален фокус върху уязвими лица.

По време на цялото изпълнение на проекта, екипите на партниращите организации реализираха няколко събития насочени към медиите и широката общественост, публикуваха съобщения в медиите, създадоха уебсайт и FB страница на проекта, за да предоставят информация за проекта, финансиращия донор, както и за всичко, което рпедстои или вече е реализирано.

В края на проекта, на 29 и 30 април 2024, се проведоха заключителни пресконференции, съответно в град Ямбол и и град София, за детайлно представяне на всички реализирани дейности в рамките на проекта, постигнати индикатори и ефект сред целевите групи.

 

 

 

 

Това съобщение е създадено в рамките на проект „НА ФОКУС-националния капацитет в областта на убежището и миграцията“, № BGHOMEAFFAIRS-1.005-0001-C01, по договор № 812108-11-27.01.2023 г., финансиран със средства по програма „Вътрешни работи“, Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на съобщението се носи от Сдружение Български Червен Кръст и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Норвежкия финансов механизъм и Програмния оператор.