Проект на насоки за кандидатстване по първия приоритет на Програма „България – Турция 2021-2027“ е обявен за обществено обсъждане

За обществено обсъждане е публикуван разработеният от Управляващия орган на Програма България – Турция 2021-2027 пакет с насоки за кандидатстване по Приоритет 1 „Щадящ околната среда трансграничен регион“.

Целта на поканата е да се идентифицират проектни предложения, които биха допринесли за насърчаване на енергийната ефективност, намаляване на емисиите на парникови газове и за подкрепа на прехода към кръгова, основаваща се на ефективно използване на ресурсите икономика.

Допустимите дейности включват инвестиции за намаляване на емисиите на парникови газове и потреблението на енергия през целия жизнен цикъл на промишлеността, което може да стане чрез замяна на старо оборудване с ново, по-енергийно ефективно. Подкрепа ще получават също инвестиции за енергийна ефективност на сграден фонд на предприятия, когато в тях се извършват производствени процеси. Сред допустимите дейности са също обмен на ноу-хау, добри практики и информация в областта на енергийната ефективност. Бенефициентите ще могат да изпълняват и мерки за насърчаване на кръгови производствени процеси чрез дейности, които са свързани с покупка на технологично оборудване и разработване нови бизнес модели.

Предвижда се максималната финансова помощ за всеки бенефициент да е до 200 000 евро, която ще е изцяло безвъзмездна. Допустими кандидати по този приоритет на програмата ще бъдат микро, малки и средни предприятия, които са регистрирани и извършват дейност в сектора на производството или услугите в трансграничния регион.

Заинтересованите страни могат да подават своите коментари, подкрепени с конкретни предложения за ревизия на коментирани текстове по документите, в срок до 4 септември 2023 г.  на адрес: JShaskovo@mrrb.government.bg.

 Проектът на насоки на кандидатстване е публикуван на интернет страницата на МРРБ, в секция „За обществено обсъждане