Проект за патронажна грижа продължава да действа в Болярово

     Община Болярово продължава да изпълнява дейностите по проект „Патронажна грижа за нуждаещи се лица в община Стралджа и община Болярово” Договор № BG05M9OP001-2.40-0099 – C01 от дата 23.05.2019г., по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. След приключване на строително – монтажни работи в помещението за предоставяне на патронажната грижа бе доставено оборудване, обзавеждане, закупено беше работно облекло и медицински консумативи необходими за персонала, който ще предоставя мобилни интегрирани здравно – социални услуги на 23 поребители на територията на община Болярово. Направен е и подбор на персонала и потребителите които ще ползват услугата. Проведе се начално обучение на одобрения персонал: 5 лица в това число – две медицински лица и трима домашни помощника.