Проект за над половин милион внесе община „Тунджа“

Община „Тунджа“ подаде идейна концепция по интегрирана процедура за приобщаване на ромите и уязвими групи, финансирана по Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Специфичните цели на интегрираната процедура са насочени към подкрепа за социално включване, чрез реализация на дейности в четири направления:

  1. Подпомагане интеграцията на пазара на труда на маргинализираните групи;
  2. Осигуряване на достъп до образование и обучение;
  3. Подобряване достъпа до социални и здравни услуги;
  4. Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи.

Финансирането, за което кандидатства община „Тунджа“ е в размер на 550 000 лв. В изпълнението на дейностите се очаква включване на партньорски организации. Оценката на идейната концепция трябва да бъде извършена до 31.01.2017 г.