Проект за млади хора „Равен шанс“

    За пореден път в своята двадесет годишна история на работа с млади хора, Сдружение”Ямболски младежки информационен център” – град Ямбол подписа договор с Министерство на младежта и спорта в гр. София по Национална програма за младежта (2016–2020), Подпрограма 2 „Национални младежки инициативи и кампании“, тематична област 2 „Развитие на младежката работа“.                                                                                    

    Проект“Равен шанс” надгражда опит и практики създадени в рамките на предишните проекти, свързани с развитието на младите хора от областа, където да се предоставя информация за промените в съществуващата нормативна уредба, касаеща младите хора, да осигурява специалисти за обучения по различни теми, да се формират личностни и социални умения у подрастващите и младите хора до 29 години.                               

    Дейностите на проекта са насочени към млади хора на възраст 15-29 години, които живеят на територията на област Ямбол, както и младежки лидери и други специалисти, активно работещи с младежи или подкрепящи дейността на младежки неформални групи и организации, на територията на Ямбол и 5-те общини от областта. Проектът предвижда предоставяне на обучителни услуги /семинари и тренинги/за младежи, съобразени с техните специфични потребности.Основен приоритет на проект“Равен шанс” са хората от малките населени места.


Калоян Калиманов – ръководител на проекта