Проект за интеграция на ученици от малцинствата

Одобрено е проектно предложение на Община „Тунджа“ по процедура: BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

Проектното предложение е изготвено и ще се реализира в партньорство с 10 –те общински училища: ОУ „Христо Ботев”, с. Ботево, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Бояджик, „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Веселиново, „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Дражево, НУ „Васил Левски”, с. Завой, НУ „Св. Климент Охридски”, с. Крумово,  ОУ „Христо Ботев”, с. Кукорево, ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Роза, СУ „ Св. Паисий Хилендарски”, с. Скалица, ОУ „Васил Левски”, с. Тенево и Сдружение „Център за образователни програми и социални инициативи“, гр. Ямбол.

Целта на схемата за безвъзмездна финансова помощ и на проектното предложение е да бъдат подпомогнати учениците на територията на общината да се изградят като пълноценни личности и да постигнат успешна образователна, социална и творческа реализация.

Проектните дейности включват  допълнително обучение по български език; допълнителни занимания по интереси за ученици в риск от отпадане – „работилници за развитие’ под формата на творчески ателиета за сценично изкуство и литературни композиции и ателиета „Журналист“.

Ще бъдат приложени мерки за подобряване на образователната среда чрез подхода на общностната работа и въвеждане на длъжността ромски образователен сътрудник.

По проекта ще бъде осигурена психологическа подкрепа на учениците, техните родители и на учителите.

Ще бъде насърчено включването на родителите в училищния живот чрез модел родителско участие – групи за активни родители. Ще се осъществят образователни екскурзии и специални събития в общността. Планирани са и дейности за организация и управление на проекта и за информиране и публичност.

Общата стойност на финансиране по проекта е 533 125,15 лв.

Проектът ще допълни и надгради добрите резултати и практики по проекти, реализирани от общината, като проект „Училищните общности – модел на родителска активност в малките населени места”, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Ще допринесе за устойчивото развитие на образователните политики в община „Тунджа” чрез въвеждането на ефективни интеграционни модели и механизми.

Проектното предложение е второто одобрено по Оперативна програма „Наука и образование, по която Община „Тунджа“ вече изпълнява проект№BG05M2OP001-3.001-0106 „Заедно – споделена грижа за предучилищно образование, възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в малките населени места от селски тип” в партньорство с общинските детски градини, начално училище с. Завой и Сдружение „Център за образователни програми и социални инициативи“.

Така общо одобреното финансиране за общината по оперативната програма е над 900 000  – 911 081 лв.

 images-2