ПРОЕКТ ЗА ЗАЕТОСТ В ОБЩИНА „ТУНДЖА“

На 16.01.2020 г. бе подписан административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по процедура за подбор на проекти на МИГ Тунджа, BG05M9OP001-1.072 „МИГ Тунджа – Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“.

             Проектът на община „Тунджа“ – „Осигуряване на заетост чрез обучение на отдалечени от пазара на труда лица на територията на Община „Тунджа“  е на стойност 284 359.02 лева. Дейностите на проекта се фокусират върху предоставяне на интегрирани услуги за активно социално включване на 34 лица от уязвими групи чрез включването им в мотивационно обучение и обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова и последващо включване в заетост на длъжност „Общ работник“ и „Работник озеленител“ в рамките на 10 месеца. Лицата ще бъдат разпределени в населените места на община „Тунджа“.