Проект за деца в неравностойно положение

От месец август Община „Тунджа“ изпълнява проект „Заедно” – споделена грижа за предучилищно образование, възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в малките населени места от селски тип“, съгласно Договор за БФП BG05M2OP001-3.001-0106 от 01.08.2016 г.

Проектът се финансира със средства в размер на общо 377 956,29 лв., осигурени от  Европейските структурни и инвестиционни фондове по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“.

          Община „Тунджа“ е бенефициент по проекта, като дейностите са с продължителност 24 месеца и се изпълняват на територията на общината в партньорство с Детска градина „ Дечка Сюлемезова“, с. Веселиново, Дечка градина „Изворче“, с. Кабиле, Детска градина „Щурче“, с. Кукорево, Детска градина „ Звездица“, с. Скалица, Детска градина „ Кольо Тенев“, с. Тенево, Начално училище „Васил Левски“, с. Завой, община „Тунджа“  и  Сдружение „Център за образователни програми и социални инициативи (ЦОПСИ).

Основните цели на проекта са насочени към създаване и подобряване на условията за социализация и образователна интеграция на деца от етнически малцинства и на деца от семейства в неравностойно положение в малките населени места чрез гарантиране на равен достъп до качествено предучилищно образование и възпитание.

Да бъде реализирана подкрепа в процеса на успешната социализация и личностна реализация  чрез създаване на доброжелателна образователна и общностна среда, насърчаваща активното и пълноценно включване на децата от етническите малцинства, вкл. роми и приобщаване на родителите им към ценностите на предучилищното и училищно образование.

Специфичните цели са подобряване на училищната готовност на децата в задължителна предучилищна възраст, чийто майчин език не е български; насърчаване общуването и участието на деца от различни етноси в съвместни събития и активности; създаване на условия за подкрепа за личностно развитие на децата от етническите малцинства в предучилищна възраст чрез включване в

ателиета по интереси; превръщане на детската градина в по-привлекателно място за обучение, възпитание и социализация и превенция на отпадането от системата на предучилищното образование, насърчаване на родителското участие и осигуряване на възможности за формиране и функциониране на активни родителски общности.

Друга конкретна цел е реализиране на ефективно сътрудничество и взаимодействие между кандидата и партньорите за промяна на нагласата и формиране на положително отношение към децата от етническите малцинства и техните родители за пълноценната им  интеграция.

В обхвата на дейностите са деца от етническите малцинства и/или от маргинализирани групи и/или от семейства, търсещи или получили международна закрила и техните родители. С оглед постигането на интеграционен ефект от изпълнението на мерките по проекта, ще участват и деца и родители, които не са представители на етнически малцинствени групи, като най-малко 20 % от участниците са бъдат деца от етнически малцинствени групи и/или деца, търсещи или получили международна закрила, които се намират или са застрашени от попадане в състояние на изключеност от образователния процес поради трудности от културно и езиково естество.

За постигане на целите на проекта са планирани  следните дейности:

– организация и управление на проекта; за информиране и публичност;

– допълнителни занимания по български език с деца в неравностойно положение и с деца, за които официалният език не е майчин, преди постъпване в първи клас;

– подбор, обучение и назначаване на 9 ромски образователни сътрудници в общинските детски градини и началното училище –партньори по проекта;

– осигуряване на психологическа и логопедична подкрепа за децата от етническите малцинства и за децата в неравностойно положение в съответствие с техните потребности.

– насърчаване общуването и формиране на общо чувство за принадлежност и съпричастност към предучилищното образование чрез създаване на условия за съвместни изяви между децата от различните етноси, обучавани и възпитавани в групите на детските заведения и в подготвителната група на началното училище – партньори по проекта.

   – насърчаване участието на родителите във възпитателния процес чрез създаване на родителски клубове.

 По проекта са назначени и вече работят 9 ромски образователни сътрудници, които работят в детските градини и началното училище – партньори по проекта и на терен сред местните общности в малките населени места от общината. Ромските образователни сътрудници посещават семействата с деца до 7 г. от етническите малцинства, мотивират родителите да записват децата на детска градина, разяснявайки реда и условията за прием. Извършват при необходимост придружаване на децата от етническите малцинства от дома им до детската градина и при извозването им от населеното място, където семействата живеят до детската градина. Работят с родителите за осигуряване на редовното присъствие на децата в детската градина и насърчават на родителите да участват в живота на детската градина и училището. Оказват подкрепа по отношение контактите и взаимодействието  между семействата и детската градина и училището с оглед постигане целите на проекта. Подпомагат социализацията на ново записаните деца от етническите малцинства  в детските градини.

Стартира и изпълнението на дейност 5 „Осигуряване на психологическа и логопедична подкрепа за децата от етническите малцинства и за децата в неравностойно положение в съответствие с техните потребности“.  Извършен е подбор и са назначени специалисти психолог и логопед по проекта, като се очаква подкрепа чрез услугите на консултантите да получат поне 400 деца в предучилищна възраст.

Дейностите по проекта се изпълняват по график в сътрудничество с партньорските организации по проекта и със съдействието и на други заинтересовани страни – кметства, кметски наместничества, на представители на местната активна група по програмите РОМЕД и РОМАКТ, здравни медиатори и др.

%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%83%d0%bd%d0%b4%d0%b6%d0%b0