Проект „Желани пространства“

Почти 300 семейства от община „Тунджа” са подали заявления за интегрирани услуги за деца и родители по поредния проект с външно финансиране

 След проведена в края на месец септември встъпителна пресконференция в община „Тунджа“, стартира набирането на заявления за участие в дейностите по проект „Желани пространства“ – Комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места“, одобрен за финансиране по  процедура „Услуги за ранно детско развитие” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Проектът е на стойност 588 567 лв., с планирана продължителност 28 месеца.

Основната цел на проекта е превенция на социалното изключване,  намаляване на бедността сред децата и други лица в риск чрез интегрирани инвестиции в ранното детско развитие и социално включване в населените места на община „Тунджа“. За период от 24 месеца по проекта ще бъдат предоставени интегрирани здравни, социални и образователни услуги в Общностния център за деца и семейства в риск и като мобилна работа на екипите от специалисти. Центърът е създаден по Проекта за социално включване, финансиран от Световната банка за възстановяване и развитие.

Бяха проведени информационни срещи в 28 населени места на територията на община „Тунджа“, като екипът на проекта разясни подробно на жителите, какви услуги ще се предоставят, как може да се кандидатства и какъв ефект се очаква от реализацията на планираните дейности за децата и техните родители.

На информационните срещи подробно беше разяснено, че е предвидено доставянето на следните интегрирани услуги: Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията; Ранна интервенция на уврежданията; Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания; Индивидуално консултиране и групова работа с деца, родители и бъдещи родители; Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване училищната готовност на децата за равен старт в училище.

Услугите ще бъдат предоставяни от екип от  високо квалифицирани и мотивирани специалисти, включващ педиатри, педагози, психолози, социални работници, стоматолог, рехабилитатор, акушер – гинеколог, общностни работници.

До този момент са подадени заявления за участие в проекта от почти 300 бъдещи родители и родители на деца от 0 до 7 годишна възраст, жители на община „Тунджа“. Екипът по проекта направи посещения в домовете на бъдещите потребители и изготви социални оценки на семействата, въз основа на които ще бъдат планирани услугите, съобразно техните потребности.

Заявления от кандидат-потребители могат да се подават през целия период на проекта. Желаещите могат да получат информация и формуляри на заявления, както в административната сграда на община „Тунджа“ и в Общностния център за деца и семейства в риск с. Кабиле, така и от кметствата, читалищата и детските заведения по населените места.

Реализираните проекти към момента и тези, които стартират, са показателни за приоритетната роля на ранната детска грижа и предучилищна подготовка  в политиките на община „Тунджа“.

dsc03525 dsc03532 dsc03538 dsc03586