Проект „Да отворим умовете си чрез игри“

Детска градина „Изворче“, с. Кабиле е домакин на среща, част от международен проект по програма „Еразъм +“. Проектът  „Open your minds through games“ /„Да отворим умовете си чрез игри“/ , който  стартира изпълнението на дейностите си в детската градина от 1 септември 2017 г. , беше представен от директорът на детското заведение Милена Паскова.   

Детската градина е партньор по проекта на образователни институции от 6 други държави – Република Франция, Република Турция, Република Естония, Република Италия, Република Португалия и Република Гърция.

Одобреното финансиране за дейностите, които ще се изпълнят от партньора, са в размер на 19 605 евро.

Проектът ще се реализира в рамките на 24 месеца – от 01.09.2017 г. до 31.8.2019 г.

Основните цели на проекта са формиране на начини за изразяване и изграждане на децата; развитие на човешките добродетели в децата; развитие на волевата регулация на поведение; формиране на характер и развитие на способността на децата да работят  и  играят в екип; възможности за изграждане на стратегии и вземане на решения; социална и културна интеграция на децата; развитие на комуникацията и изграждане на приятелства, както и обогатяване професионалния опит на педагогическите специалисти.

В контекста на новия Закон за преучилищно и училищно образование  и Наредба № 5 от 03.06.2016 година за предучилищното образование, играта е инструмент на педагогическата технология в детската градина, където децата се обучават, възпитават, социализират и отглеждат до постъпването им в 1 клас.

Целева група по проекта са педагозите от детската градина, децата и техните родители.

Детската градина ще осигури домакинство на първата международна среща по проекта в периода 12-16 ноември 2017 г. За целта е изготвена програма за обмен на преподавателски практики в предучилищното образование.

Очакваните резултати по проекта са:

 – разширяване знанията на децата за разнообразието и богатството на културите от различните  Европейски държави участници в проекта;

 – развитие на социалните и творческите умения на децата;

 – професионално развитие на педагогическите специалисти чрез разработване на иновативни методи и ресурси на преподаване;

 – развитие на взаимоотношенията и сътрудничество между деца и учители в различните Европейски държави – участници в проекта.