Продължава работата по проект „Компас“

През учебната 2019/2020 година Община „Тунджа“ съвместно с общинските образователни институции продължава работата по проект „КОМПАС – Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа“, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ с регистрационен номер по ОП РЧР BG05M9OP001-2.018-0013-C01 и регистрационен номер BG05M9OP001-2.018-0013-2014BG05M2OP001-C01 по ОП НОИР, процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“ – Компонент 1. Договорът е в сила от 6 март 2019 г.  на обща стойност 889 917,41 лв.

В изпълнение на Дейност 6 „Общностни дейности и кампании, насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност“ е променен облика на общинските образователни институции, като са реализирани фасадни живописни рисунки върху сградите на :

Основно училище „Христо Ботев“, с. Ботево;

Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Веселиново;

Начално училище „Васил Левски“, с. Завой;

Начално училище „Св. Климент Охридски“, с. Крумово;

Основно училище „Христо Ботев“, с. Кукорево;

Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Роза;

Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Скалица;

Детска градина „Кольо Тенев“, с. Тенево;

Детска градина „Щурче“, с. Кукорево;

Детска градина „Изворче“, с. Кабиле

Допълнителни сгради към общински детски градини в селата Безмер, Генерал Инзово, Победа, Чарган, Хаджидимитрово.