Продължава предоставянето на услуги за ранно детско развитие в община „Тунджа“

През 2022 г. предоставянето на услуги за ранно детско развитие ще продължи. Срокът на проекта „Желани пространства – комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места“, започнал през 2016 г., се удължава с 12 месеца.

С допълнително споразумение между Община „Тунджа“ и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ са осигурени още 193 686.58 лв. Така общият размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ ще достигне 1 739 303.58   лв.

Подкрепата е насочена към деца в ранна възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравни грижи, формиране на родителски умения, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, както и предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции.

От началото на дейностите са обхванати повече от 700 деца на възраст до 7 години и техните родители. С тях се работи индивидуално и в група, подпомагат се и близо 100 деца с увреждания. Услугите са почасови и безплатни,  като се правят  и посещения в домовете.

По проекта са разкрити над 15 работни места и са назначени експерти – социални работници, психолози, логопед, специален педагог, рехабилитатор и медиатори. Допълнително са ангажирани специалисти – лекар-педиатър, стоматолози, акушер-гинеколог, медицински сестри, юрист.

За потребителите се организират тематични беседи, консултации, творчески работилници, празници и други. Ежегодно през летните месеците  малчуганите от 5 до 7 години участват в летни училища, преди постъпване в задължителната предучилищна група на детските градини или в първи клас.

Документи за прием в Общностения център за деца и семейства в риск  се подават в община „Тунджа“, пл. „Освобождение“ № 1, гр. Ямбол.

Допълнителна информация родителите могат да получат на тел. 046 684 319.