Продължават работните срещи за предотвратяване на агресията в училище

На 28 март 2017 година, от 15.00 часа, в заседателната зала на община „Тунджа“ се проведе втора работна среща с директорите на училищата на територията на общината.

Срещата се провежда с цел споделяне на опит и проблеми от пряката работа на педагозите и като превантивна мярка, във връзка със зачестилите случаи на агресия в училище и ангажиментите на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община „Тунджа“.

В рамките на инициативата, учителите от община „Тунджа“ ще имат възможност да повишат своята компетентност по визираната проблематика, както и да поставят на публично обсъждане конкретни проблемни случаи от педагогическата практика, на които заедно да търсят оптималните решения.

В работната среща взеха участие и заместник-кметът Станчо Ставрев,  секретарят на МКБППМН Цветанка Алексиева и психологът Иван Ангелов.

Срещата беше модерирана от психолога Иван Ангелов, който, като представител на МКБППМН, участва в училищните екипи във връзка със стандарта за оценка на личностното развитие. Той представи презентации за проблемното поведение на учениците, какво го провокира и ролята на педагога при решаване на проблемни ситуации.

В края на работната среща, участниците коментираха конкретни кризисни ситуации и механизмите за справяне с тях.