Продължават пътуващите театрални работилници за деца и възрастни по проект «Пъстра палитра – иновации за приобщаване»

Дни преди първи юни – Международният ден на детето,  актьорите от Държавен куклен театър „Георги Митев“ – Ямбол ще организират и проведат още четири театрални работилници с участието на деца, родители и значими възрастни.

Събитията са в изпълнение  на Дейност 3 Пътуваща театрална работилница за деца и възрастни /родители и учители/“ по проект „Пъстра палитра – иновации за приобщаване“ с Регистрационен номер на договора BG05M2OP001-3.014-0003-C01, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез Стратегия за водено от общностите местно развитие BG05M2OP001-3.014 „МИГ –Тунджа – мярка 3.9. „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места“.  

Пътуващите театрални работилници включват интерактивно представление – импровизация за куклен театър по приказката на Елин Пелин „Дядовата ръкавичка“. Изпълнител на дейността е Държавен куклен театър „Георги Митев“ – Ямбол. Постановка: Съби Събев, сценография и кукли: Павлина Василева, музика – Георги Гарчов. Участват актьорите Жулиета Николаева, Ангел Попов, Калина Баракова и Димитър Димитров.  В интерактивния спектакъл са включени песни и игри, в които децата, родителите и значимите възрастни участват пряко.

Актьорите запознават децата и родителите с процеса на подготовка на един спектакъл, с куклите, декора и реквизита на интерактивното представление, което е подготвено специално във връзка с проектната дейност.

По проекта ще бъдат проведени общо 17 театрални работилници,  девет от тях са планирани за май.

В периода 11 – 14 май 2021 г. в пътуващи театрални работилници участваха деца от Детска градина „Кольо Тенев“, с.Тенево, Детска градина „Дечка Сюлемезова“, с.Веселиново, Детска градина „Изворче“, с.Кабиле, Детска градина „Щурче“, с. Кукорево, община „Тунджа“, област Ямбол и от целодневни детски групи в с. Бояджик към Детска градина „Звездица“, с.Скалица, както и родители или значими за децата възрастни. 

На 25  и 26 май 2021 г. по график театрални работилници ще бъдат организирани за деца и възрастни в селата Маломир, Скалица, Победа и Хаджидимитрово:

 

  • 25 май 2021 г. :

 

 9.30 часа –  целодневна детска група „Звънче“, с. Маломир към Детска градина „Кольо Тенев“, с. Тенево;

 

11.00 часа – Детска градина „Звездица“, с. Скалица.

 

  • 26 май 2021 г.:

 

– 9,30 часа – целодневна детска група „Здравец“,  

с. Победа към Детска градина „Щурче“, с. Кукорево;

 

– 11.00 часа –  целодневни детски групи с. Хаджидимитрово към Детска градина „Изворче“, с.Кабиле.

 

Театралните работилници се провеждат на открито в двора на общинските детски градини, а при неподходящи атмосферни условия в зали на местните народни читалища.