Продължават мерките по вдигане на стари автомобили

Продължават мерките, предприемани от община Ямбол за освобождаване на градски територии и от изоставени и излезли от употреба автомобили. Кампанията бе стартирана през 2016 г. като след направен обход на целия град от служители на Сектор превенция и опазване на обществения ред (СПООР), бяха установени над 560 такива автомобили. Регистрираните случаи са на паркирани на улици, паркинги, тротоари и зелени площи изоставени и излезли от употреба автомобили.

Според процедурата бяха изготвени констативни протоколи и поставени предписания до всички собственици. Част от тях изпълниха дадените предписания, а срещу останалите започнаха дейности по принудително преместване на превозните средства. До момента са издадени 57 заповеди за принудително преместване.

От началото на тази година са репатрирани осем автомобила до площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни-превозни средства. С това общият брой на репатрираните коли е вече 30. От началото на 2019г. в КАТ е служебно прекратена регистрацията на 9 автомобила.

До тази крайна мярка се стига в случай че в рамките на 14 дни, след като бъде предупреден, собственикът на съответното МПС не предаде превозното средство на площадка за временно съхранение или в център за разкомплектоване или го прибере за съхранява в частен имот.

След премахването на незаконните гаражи в голяма част от града, освобождаване на градски територии от изоставени и излезли от употреба автомобили бе следваща стъпка към прочистване на пространства и постигане на по-приветлив облик на Ямбол.  Контролът по установяване на изоставени автомобили в града продължава. Община Ямбол призовава всички собственици на такива автомобили своевременно да предприемат необходимите действия с цел спазване на законите и наредбите.