Прогнози на статистиката за средната продължителност на живот за населението в област Ямбол

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот[1] общо за населението на област Ямбол, изчислена за периода 2020 – 2022 г. е 71.5 години, като спрямо предходния период ( 2019 – 2021 г.) намалява с 0.8 години, или с 1.1%. Средната продължителност на живота в областта е с 0.4 години по-ниска от средната за страната – 71.9 години (фиг.1)

Фиг. 1. Очаквана средна продължителност на предстоящия живот общо за страната и в област Ямбол по периоди

 

[1] Показателят за очакваната продължителност на живота показва средната продължителност на предстоящия живот на новородените при хипотеза за неизменност в интензивността на наблюдаваната през дадена година повъзрастова смъртност.

Различната смъртност при мъжете и при жените определя и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

Средната продължителност на живота при мъжете в област Ямбол е 67.7 години, докато при жените е по-висока – 75.9 години. При мъжете равнището на показателя за област Ямбол е по-ниско с 0.6 години от средното за страната, а при жените – по-високо с 0.1 година.

В периода между 2012 и 2022 очакваната средна продължителност на предстоящия живот в област Ямбол е намаляла с 1.5 години. При жените наблюдаваме намаление с 1.0 година, а при мъжете – с 1.8 години. Най-голяма разлика в очакваната средна продължителност на предстоящия живот по пол е регистрирана през периода 2020 – 2022 г. – 8.2 години, а най-малка през периода 2014 – 2016 г. – 6.6 години в полза на жените (табл.1).

  1. Очаквана средна продължителност на предстоящия живот в област Ямбол по пол и периоди