Приходите на строителните предприятия по видове строителство в област Ямбол според статистиката

По окончателни данни през 2018 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Ямбол са 94.2 млн. лв., като спрямо 2017 г. се увеличават с 4.1%.

Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 85.0 млн. лв., а от поддържане и текущ ремонт – 9.2 млн. лева.

Приходите от сградно строителство са в размер на 37.2 млн. лв.. Относителният дял на приходите от строителство на нежилищни сгради е 57.0%, а от строителство на жилищни сгради – 43.0% към общите приходи от сградно строителство.

Приходите от дейността на строителните предприятия за поддържане и ремонт намаляват с 8.5% спрямо предходната година. Относителният дял на приходите за поддържане и текущ ремонт на нежилищните сгради е 55.9%, а на жилищни сгради – 44.1%.

В област Ямбол приходите от гражданско строителство са 57.0 млн. лв. и се увеличават с 39.1% спрямо 2017 година. С най-голям относителен дял по видове приходи от гражданско строителство е „Транспортна инфраструктура – пътища, самолетни писти, тунели, мостове” – 45.2%, следван от „Тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии” – 29.5%.

Иванка Чонгарова

Младши експерт

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол”

Териториално статистическо бюро – Югоизток