Присъда за данъчен инспектор от Сливен поискал и получил подкуп

Апелативен съд – Бургас измени присъда на Окръжен съд – Сливен по 
наказателно дело за подкуп срещу инспектор в ТД на НАП – Бургас, ИРМ – 
Сливен Желязко Д.
Въззивният състав е преквалифицирал извършеното от Желязко Д., 
престъпление от чл.302, т.2 вр. чл.301, ал.1 от НК /за подкуп извършен 
чрез изнудване, посредством злоупотреба със служебно положение/ в такова 
по чл.301, ал.1 от НК /обикновен подкуп/ и е наложил наказания съобразно 
установените в тази разпоредба предели.
Подсъдимият е осъден на наказание лишаване от свобода в размер на една 
година, което е отложено за изпълнение за срок от три години. Желязко Д. 
е лишен от право да заема длъжност в системата на НАП за две години и му 
е наложена глоба от 500 лева.


Желязко Д. е признат за виновен в това, че на 24.08.2016 г., в гр. 
Сливен, в качеството си на длъжностно лице – инспектор в ТД на НАП – 
Бургас, ИРМ – Сливен, е поискал и приел от Минчо М. от гр. Стралджа дар 
– сумата от 300,00 лв.( триста), който не му се следва, за да не извърши 
действие по служба – да не състави акт за установяване на 
административно нарушение на „Белучи България“ ЕООД – гр. Стралджа, с 
управител Минчо М., изразяващо се в неиздаване на касова бележка при 
извършена покупка. Желязко Д. няколкократно заявил на управителя на 
търговското дружество Минчо М., че ще бъде санкциониран с имуществена 
санкция за дружеството в размер на 3 000,00 лв.(три хиляди), без да е 
било налице такова нарушение и без да е било налице основание за 
съставяне на акт за установяване на административно нарушение.
Присъдата е потвърдена в останалата й част. Решението може да се обжалва 
пред Върховния касационен съд на РБългария в петнадесетдневен срок от 
получаване на писменото съобщение до страните, че е изготвено.

05.11.2018 г.

Росица Амелева
Връзки с обществеността
Апелативен съд – Бургас