Приключи проект „Лятно училище“

В продължение на един месец, до 23.08.2017 г. в село Веселиново и с. Бояджик се проведе „Лятно училище” в рамките на дейност „Допълнителна подготовка за равен старт в училище”, която е част от предвидените интегрирани услуги, планирани за реализация през ваканционните месеци по проект „Желани пространства” – комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места“, финансиран по ОП РЧР 2014-2020, приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.004  „Услуги за ранно детско развитие“.

В създадените две групи  участваха общо 30 деца на възраст от 6 до 7 год. и техните родители.

По време на „Лятно училище” в рамките на 4 часа дневно с помощта на педагог и медиатор, децата имаха възможност да  провеждат и комбинират интерактивни ролеви занимания с образователни елементи и игри, както и др. ситуации, чрез които да съхранят и доразвият придобитите когнитивни и социални умения, усвоени от предучилищните групи, преди да постъпят в първи клас.

Под формата на групови и индивидуални консултации специалистите подпомагаха и насърчаваха подготовката на родителите в планирането и провеждането на различни прояви, съпътстващи както лятното училище, така и подготовката на бъдещите първокласници.

За провеждане на Лятното училище беше използва наличната  образователна инфраструктура в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“, с. Веселиново и ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“, с. Бояджик. За създаване на по-добра атмосфера и условия за приобщаване на децата и техните родители, общината получи подкрепата и съдействието от ръководствата и педагогическия персонал на двете училища.

Последният ден на „Лятното училище“ се превърна във весел празник, изпълнен с много усмивки, песни, занимателни игри, подаръци за първия учебен ден и разбира се… торта за всички малчугани. Всяко дете получи и специална грамота за участие в лятното училище.

В рамките на проекта продължават да се предоставят и други интегрирани услуги в общността, които са със силно застъпен мобилен характер и са насочени в подкрепа на децата до 7 год. възраст и техните семейства. Те включват  както промоция на здравето, социално и семейно консултиране, така и образователни занимания, психологическа и юридическа помощ и ранна интервенция на уврежданията, които са част от комплексния модел, който община „Тунджа” прилага в грижата към децата и младите семейства, живеещи в местните общности. 

 За реализирането на този проект  Община „Тунджа”, в качеството на бенефициент, е сключила Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0059-C01 от 29.06.2016 г. с Министерство на труда и социалната политика в размер на 588 567,00 лева.