Приемат се заявления за включване в проект „Топъл обяд в община Ямбол в условията на пандемията от COVID-19″

Във връзка с реализиране на дейностите по Проект „Осигуряване на топъл обяд в община Ямбол в условията на пандемията от COVID-19” в Община Ямбол се набират заявления от кандидати за включване като ползватели на услугата. Одобрените и включени в програмата граждани ще получават всеки работен ден топъл обяд за периода на действие на проекта.

За услугата могат да кандидатстват следните групи лица:

– лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;

– лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност, които нямат близки, за да им окажат подкрепа;

– лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Принадлежността на лицата към допустимата целева група ще се потвърждава от Дирекция „Социално подпомагане“ – Ямбол.

Необходимите документи за кандидатстване са заявление-декларация /по образец/, с вписан телефон за връзка, копие от документ за самоличност – за справка, копие от ЛКК, ТЕЛК /НЕЛК/ –  за лица с увреждания.

Документите на кандидат-потребителите се приемат в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Ямбол.

Формуляри за кандидатстване могат да бъдат получени от гише „Информация“ в Община Ямбол, от Дирекция „Социално подпомагане“ Ямбол или да бъдат свалени от интернет страницата на общината: www.yambol.bg.

Лицата, одобрени да ползват услугата „Топъл обяд“, ще бъдат уведомени писмено или по телефона.