Пресконференция по проект „Детски свят в цвят“

На 10 юни 2022 г. от 16,00 часа в административната сграда на Община „Тунджа“ се проведе информационно събитие за представяне на проект „Детски свят в цвят“, Договор №БС-33.20-4-015 от 26.10.2021 г., финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ, Конкурсна процедура 33.20-2021.

Бенефициер по проекта е Детска градина „Изворче”, с.Кабиле, община „ Тунджа”, като одобреното финансиране е 19 920 лв.

На информационната среща присъстваха г-н Георги Георгиев – кмет на община „Тунджа“, г- жа Диана Иванова – директор на дирекция „Култура и хуманитарни дейности“, директори на детски градини и училища от община „Тунджа“, служители на общинска администрация, педагози от Детска градина „Изворче“, с. Кабиле.

Г-жа Юлия Кирова представи пред участниците в конференцията целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението им.

Проектните дейности са с продължителност 12 месеца и се изпълняват от края на октомври 2021 г.  както в основната сграда на Детска градина „Изворче“, с.Кабиле, община „Тунджа“, така и в допълнителните сгради  на целодневните детски групи към детската градина – детска група „Маргаритки“, с.Безмер, детска група „Пролет“, с. Дражево, детски групи „Калинки“ и „Пчелички“, с. Хаджидимитрово. Целева група са общностите на детската градина – 127 деца в предучилищна възраст, в т.ч. 68 деца от ромски проидход, поне 60 родители и поне 9 учители от общинската детска градина.

По проекта чрез „Мобилна академия „Щастливо детство“ се осъществява програма за подкрепа на родители и значими възрастни за детето в предучилищна възраст, която включва интерактивни образователни дейности. Осигурени са условия и ресурси за дистанционно участие на родителите в електронна среда по формата на онлайн срещи (уебинари).

Ще бъдат проведени и 12 интерактивни мотивационни кампании „Предай нататък!“ с участието на педагози и родители – мотиватори. Проектната дейност има за цел да реализира алтернативен подход на взаимодействие между екипа на детската градина и родителската общност чрез ролята на родителите –мотиватори, които  чрез авторитет и положителен родителски пример да съдействат за записване и за задържане на децата от етническите малцинства в системата на предучилищното образование.

Дейността по проекта „Изнесена двудневна супервизия с участието на родители от различни етноси за повишаване на чувствителността към дискриминационни прояви и преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи“ цели подобряване на комуникацията и насърчаване на толерантните отношения между родителите от различни етноси, между родителите и екипа на детската градина.

За социално-комуникативното приобщаване на родителите от етническите малцинства към образователната среда на Детска градина „Изворче“, с. Кабиле и създаване на мотивация у тях за записване на децата на детска градина е назначен образователен медиатор. Образователният медиатор работи на терен и извършва общностна работа в селата Хаджидимитрово, Дражево и Безмер.

С разбирането, че Детска градина „Изворче“, с. Кабиле, община „Тунджа“ е важно образователно, възпитателно и социално пространство, дейностите по проекта са насочени към изграждане на доверие у децата и у семействата от различни етноси към детската градина, към развитие на диалог, сътрудничество и партньорство с родителите и със значимите възрастни за детето.