Пресконференция в Ямбол по проект „На фокус“

На 19 януари 2024, в град Ямбол се проведе пресконференция по проект „НА ФОКУС-националния капацитет в областта на убежището и миграцията“, № BGHOMEAFFAIRS-1.005-0001-C01, по договор № 812108-11-27.01.2023 г., финансиран със средства по програма „Вътрешни работи“, Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г. Бенефициер по проекта е Сдружение Български Червен Кръст, а партньори са Сдружение Евроклуб Жена и Държавната агенция за бежанците при Министерски Съвет.

Проектът е в своята активна фаза на изпълнение, като голяма част от дейностите вече са приключили или се изпълняват в продължение до неговия край. На пресконференцията  присъстваха над 30 представители на медиите, НПО сектора, институциите от града, заинтересовани страни.

В рамките на събитието бе представен в детайли проекта, както и реализираните до момента дейности, постигнати индикатори и ползи. Специално внимание се обърна на проведените две серии от обучения насочени към представители на институции и представители на широката общественост, включвайки над 160 обучаеми, повишавайки техния капацитет и знания в областта на убежището и миграцията и инструментът „временна закрила“. Бе представено и кабинетно проучване, проведено в рамките на проекта, обобщено в доклад с добрите практики в областта на убежището и миграцията от страни от ЕС и извън него. Бяха представени и стартирали вече курсове по Български език за ГТД търсещи международна закрила/получили временна закрила.

Особено внимание се обърна на представянето на функциониращия вече в рамките на проекта новоизграден Център за интегрирани услуги в град Ямбол, на адрес ж-к Хале 35, който разполага с 10 места за настанява (5 двойни стаи) и с екип от 4-ма социални работници, които предоставят подкрепа и консултации на настанените в Центъра. Центърът е напълно оборудван, с необходимите мебели и технически средства, с достъп до интернет и телевизия, компютърна техника. В момента капацитетът на Центъра е зает на 90%. Девет граждани с временна закрила,украински граждани, които са квалифицирани като уязвими и са изразила желание да ползват услугите на проекта и по-конкретно на новоизградения Център, към момента са настанени в него. Социалните работници в Центъра полагат грижи за стабилизиране на тяхното здравословно и психическо състояния, но в същото време услугите на Центъра се ползват от гражданите с временна закрила, които се намират в цялата Ямболска област. Двама от настанените са непълнолетни лица с временна закрила, които благодарение на проекта, продължават своето образование он-лайн. В обучителната зала на Центъра, украински граждани, с временна закрила, се събират всеки петък, за да поддържат връзка един с друг, провеждат се занимания на децата им, обменят информация, използват компютърната и офис техника, достъпа до интернет. Центърът осигурява на своите ползватели не просто място за временно настаняване и изхранване, но и условия, близки до домашната среда, както и изключително важните социално-здравна, психологическа и юридическа подкрепа.

 

Прес-конференцията по проекта осигури възможност на всички присъстващи да се запознаят с дейностите по проекта, както и да общуват директно с ръководството на партньорите по проекта и екипа по проекта.