През четвъртото тримесечие на 2021 г. средната работна заплата в област Ямбол е била 1 313 лева

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол в края на декември 2021 г. са 28.1 хиляди. Спрямо края на септември 2021 г. наетите лица намаляват с 1.5%, а в сравнение със същия период на предходната година се увеличават с 0.9%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в края на декември 2021 г. в обществения сектор са 7.0 хил., а в частния – 21.1 хиляди. Спрямо края на септември 2021 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 0.2%, а в частния сектор – с 1.9%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор регистрират ръст с 1.3%, а в частния сектор – с 0.8%.

Структурата на наетите лица по икономически дейности в края на декември 2021 г. показва най-голям относителен дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 29.9%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 17.9% и „Образование“ – 9.5%.

Средната брутна месечна работна заплата в област Ямбол за октомври 2021 г. е 1 283 лв., за ноември – 1 260 лв. и за декември – 1 395 лева.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата е 1 313 лв., като спрямо предходното тримесечие нараства с 5.4% и е с 299 лв. по-ниска от същия показател за страната.

 В обществения сектор наетите лица по трудово и служебно правоотношение получават средно 1 679 лв., а в частния – 1 191 лева (фиг. 1).

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през четвъртото тримесечие на 2021 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите „Образование“ и „Държавно управление“.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Транспорт, складиране и пощи“.

През четвъртото тримесечие на 2021 г., област Ямбол е на 10-то място спрямо другите области в страната по размер на средната брутна работна заплата. Най-високо е заплащането в областите София (столица) – 2 192 лв., Враца – 1 527 лв. и Варна – 1 478 лв., а най-ниско в областите Кюстендил – 1 060 лв., Видин – 1 068 лв. и Благоевград – 1 073 лева. (фиг. 2).

Методологични бележки

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак – 28 административни области, икономическа дейност по КИД – 2008, размер на предприятието според броя на наетите лица.

Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/sites/методология; http://www.nsi.bg/данни.