ПРЕДСТОЯЩИ ПРИЕМИ ЗА 2017Г. ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ, ПРСР И ПМДР ПРЕДСТАВИ ОИЦ-ЯМБОЛ

В периода 31 октомври – 09 ноември 2016г. Областен информационен център – Ямбол проведе поредица от информационни срещи в петте общини от областта на тема „Оперативните програми, ПРСР и ПМДР през 2017 г.“

Представени бяха предстоящите за календарната 2017г. приеми по процедури, мерки и подмерки от оперативните програми ,,Наука и образование за интелигентен растеж“, ,,Околна среда“, ,,Транспорт и транспортна инфраструктура“, ,,Добро управление“, ,,Иновации и конкурентоспособност“, ,,Региони в растеж“, ,,Развитие на човешките ресурси“, ,,Програма за морско дело и рибарство“, ,,Програма за развитие на селските райони“ съгласно проектите на индикативните годишни работни програми.

Най-засилен интерес от страна на присъстващите на събитията имаше към допустимите кандидати, дейности и разходи, процент на финансиране по процедури на ОП ,,Развитие на човешките ресурси“, ОП ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ и ,,Програма за развитие на селските райони“.

След презентациите беше отделено време за дискусионен блок, по време на който много от гостите на информационните срещи задаваха конкретни въпроси за условията за кандидатстване по някои от процедурите и подмерките на програмите.

ОИЦ – Ямбол е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Областен информационен център-Ямбол
Гр. Ямбол, ул. „Търговска“ № 34
Тел.: 046/620186
e-mail: oic.yambol@eufunds.bg
facebook: Областен информационен център – Ямбол

%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b4%d0%b6%d0%b0-31-10-16 %d1%82%d1%83%d0%bd%d0%b4%d0%b6%d0%b0-08-11-16