Предстои сесия в община „Тунджа“

П О К А Н А

№ 15/19.08.2020 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на петнадесето /редовно/ заседание, което ще се проведе на 26.08.2020 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Актуализирано разпределение на променените бюджети за II-то тримесечие на 2020 г.
 2. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2020 г.
 3. Продажба на общински недвижим имот.
 4. Продажба на общински недвижим имот.
 5. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – общинска собственост.
 6. Отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние за стопанската 2020/2021 г.
 7. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 8. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
 9. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 10. Разрешаване на формирането на целодневна детска група „Усмивка“, с. Окоп, към Детска градина „Щурче“, с. Кукорево, община „Тунджа“ по реда на чл. 59 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2020-2021 година.
 11. Разрешаване формиране на паралелките по чл.68, ал. 1, т.2 и т.3 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и осигуряване на допълнителни средства от общинския бюджет за обезпечаване на образователния процес в паралелките с изключения от минималния брой на учениците за учебната 2020-2021 година.
 12. Мотивирано искане от Община „Тунджа“ до Регионално управление на образованието – гр. Ямбол за разрешаване формирането на паралелки по чл.69, ал. 1от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование в ОУ „Христо Ботев“, с. Ботево, община „Тунджа“, обл. Ямбол за учебната 2020-2021 година и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по стандарти за съответната дейност.
 13. Мотивирано искане от Община „Тунджа“ до Регионално управление на образованието – гр. Ямбол за разрешаване формирането на паралелка по чл.69, ал. 1от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование в ОУ „Христо Ботев“, с. Кукорево, община „Тунджа“, област Ямбол за учебната 2020-2021 година и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по стандарти за съответната дейност.
 14. Избор на Временна комисия за изработването на проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
 15. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 16. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.