Представиха резултатите от изпълнението на проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа“

На 07.09.2023 г. от 13:00 ч. в конферентната зала на община „Тунджа“  се проведе пресконференция, посветена на представянето на резултатите от изпълнението на проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа“ с бенефициент  фондация „Екология, комуникации и общество“. На събитието присъстваха журналисти, представители на местната общност и на администрацията на Община Тунджа, представители на бенефициента и изпълнителите. Чрез мултимедийна презентация беше направен преглед на осъществените дейности и постигнатите резултати. В събитието взе участие и представител на фирмата доставила и оборудвала изградените по проекта 6 противопожарни депа на територията на общината, който запозна присъстващите с оборудването, изработения протокол за действие при пожар и проведените обучения за реакция при природни бедствия, както и за работа с доставените дронове за наблюдение и ранно откриване на пожари. Всички присъстващи получиха рекламни сувенири и издадената по проекта луксозна книга „Целеви видове“, която съдържа описание на дейностите и богат снимков материал. Фондация „Екология, комуникация и общество“ изказа благодарност на Община Тунджа за подкрепата и съдействието при подготовката и осъществяването на успешно приключилия проект.

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” на Европейския съюз, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, Приоритетна ос „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“, по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа”. Бенефициент по проекта е Фондация „Екология, комуникации и общество“.