Представители на Европейската комисия разгледаха компостиращата инсталация и пречиствателната станция в Ямбол и останаха доволни от изпълнението на обектите

Агнес Монфре, началник на Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия, Галина Симеонова, Главен директор на Главна дирекция Оперативна програма „Околна среда“, Питър Христов, програмен мениджър в ГД „Регионална и селищна политика“ на ЕК с ресор „Околна среда“, Десислава Йорданова, програмен директор в ГД „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия, отговаряща за изпълнение на европейските програми със България, Словения и Хърватска, посетиха площадката на Пречиствателната станция за отпадни води в града, реализирана по проект BG16M1OP002-1.005-0001 „Интегриран проект за водния цикъл на град Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на град Ямбол – втора фаза“, както и площадката на компостиращата инсталация на гр. Ямбол, реализирана по проект BG16M1OP002-2.005-0014 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на Община Ямбол“.
Експертите от Европейската комисия и Главният директор на Главна дирекция Оперативна програма „Околна среда“ бяха придружени от кмета Валентин Ревански и от експерти от Община Ямбол.
„Доволна съм, че започвате с разделно събиране на отпадъците от контейнерите в домовете на гражданите и това, което е в града ви. Вие успявате да превърнете отпадъка в нещо, което е добро – за наторяване. Много се радвам, че можем да ви помогнем с правилното оборудване“, каза Агнес Монфре на площадката на компостиращата инсталация. По време на работното посещение тя прояви интерес към всяко съоръжение и машина.
Галина Симеонова сподели: „Моите впечатления също са отлични. Много се радвам, че инсталацията е в такъв добър вид и се оперира коректно. Надявам се в бъдеще да постигне максималния си капацитет и възможно най-добро качество на отпадъка, който ще се рециклира и получаване на най-добрия компост“.
В пречиствателната станция представителите на Европейската комисия и ръководителят на Управляващия орган на ОП „Околна среда“ видяха на монитор пътя на водата през съоръженията и как се пречиства тя. Те разгледаха и всички съоръжения.
„Това обикновено е невидимата част от нашия живот – никой не си дава сметка как водата стига до нашите кранчета на чешмите и къде отива после тя. Днес видяхме, че голяма част от оборудването на тази инсталация идва от Дания, Швеция, Италия, които са нетни донори в бюджета на Европейския съюз. Сега ще имаме мотив, с който ще обясним по време на преговорите, че на един общ пазар всички имат полза от това, че сме в единен съюз, защото те не са просто нетни вносители на средства, но се възползват и продават оборудването си на държави, които са нетни ползватели на тези средства. Това е целта на Европейския съюз“, изтъкна Агнес Монфре.
Галина Симеонова сподели своето впечатление за проекта: „Нашето мнение в качеството на Управляващ орган отдавна е казано. Изключително доволни сме от проекта и постигнатите технологични и качествени параметри напълно задоволяват нашите изисквания. Надяваме се на много добро опериране от страна на ВиК – Ямбол.“
Двата проекта бяха реализирани през програмен период 2014 – 2020 г. с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, от държавния бюджет на Република България и от Община Ямбол.
Общият размер на инвестицията за строителството на компостиращата инсталация е 3 702 737,60 лева. Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ осигури чрез Европейския фонд за регионално развитие 2 166 963,78 лева. Държавният бюджет на Република България отпусна 382 405,37 лева безвъзмездна помощ. Финансовият принос на Община Ямбол е 1 153 368,45 лева.
Общата стойност на проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол– изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол- втора фаза“ по договор № BG16M1OP002-1.005-0001-C01/05.08.2016г., финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ е в размер на 44 419 346,93 лв.
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ осигури чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд 31 152 931,10 лева, от държавния бюджет на Република България – 5 497 576,08 лева безвъзмездна помощ. По проекта е включено и недопустимо за финансиране ДДС в размер на 6 635 318,92. Финансовият принос на Община Ямбол е 1 133 520,83 лв.
Кметът на община Ямбол Валентин Ревански благодари за визитата и за предоставената възможност експертите да се убедят в доброто осъществяване на проектите: „Надявам се, че видяхте две работещи предприятия и сте удовлетворени от тяхната поддръжка. Едно от най-важните неща е, че са направени високотехнологично – използваните машини са на водещи европейски фирми.“
На финала на работното посещение Галина Симеонова сподели, че е обявен конкурс за рисунка на пречиствателна станция и шестнадесетте отличени от журито творби ще бъдат изрисувани на избрани станции от подбрани графити артисти. Тя изрази надежда комисията, председателствана от директора на столичната Художествена галерия, да одобри рисунката на ямболско дете, която да бъде претворена на стената на пречиствателната станция в града.