Предложения и препоръки към местната власт в област Ямбол

 

    От началото на тази година Сдружение „Асоциация на неправителствените организации в регион Тракия“ /АНПОРТ/ работи по проект „Гражданско участие за открита и отговорна публична администрация“,  който се финансира по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”. Сред основните дейности по проекта бяха: проучване сред жителите на област Ямбол, провеждане на граждански мониторинг на местната власт в областта и съвместна работа във фокус групи. В резултат на това бяха формулирани редица предложения и препоръки насочени към подобряване на дейността на 6 публични администрации, като тука публикуваме по-важните от тях:

 

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ

 

 1. Сключените договори с изпълнителите на обществените поръчки на Областната администрация да бъдат публикувани на интернет страницата на ОА.
 2. Необходимо е да бъдат публикувани отчетите на всички проекти, по които е работила Областната администрация.
 3. В правилата за работата на комисията с предложения и сигнали на граждани трябва да е посочено с каква периодичност ще заседава.
 4. Да се създаде възможност за електронно подаване на сигнали за корупция на областно ниво.
 5. Проектите на нормативни актове заедно с мотивите за тях, както и доклада и резултатите от общественото им обсъждане да бъдат предварително публикувани.

 

ОБЩИНА БОЛЯРОВО

 

    1.Оптимизиране на сайта на Общината с цел улесняване достъпа на заинтересованите граждани до търсената информация.

    2.Даване гласност на предложенията и мненията на живущите в общината, включително и чрез провеждането на анкети и публикуване на резултатите от тях.

 1. Прозрачност на заседанията на Общинския съвет чрез он-лайн излъчване и други форми на публичност.
 2. Издаване на информационен бюлетин, електронен и на хартиен носител, който да може да достига и до по-изолираните населени места в общината.
 3. Търсене на работещ механизъм за включване на по-голяма част от гражданските организации в обсъждането на бюджета и важни за общината проблеми и събития.

 

ОБЩИНА ЕЛХОВО

 

 1. Подобряване на достъпа до публична информация, касаеща развитието на общината, чрез уеб страницата на общината.
 2. Осигуряване на двупосочна комуникация граждани –община или организации-община, включително и чрез уеб страницата на общината.

    3.Изграждане на механизъм за активно включване на гражданите и техните организации при изпълнение на политики от местно значение.

    4.Създаване на информационен бюлетин /общински вестник/ за граждани, граждански организации и местен бизнес.

 1. При провеждане на анкети относно удовлетвореността на местните граждани от работата на общинската администрация да се публикуват получените резултати.

 

ОБЩИНА СТРАЛДЖА

 

 1. На сайта на общината да се публикуват отчетите на кмета по изпълнение на управленската програма.
 2. Да се публикуват отчетите по изпълнението на различните проекти, по които работи общината.
 3. За по-голямо удобство на гражданите да се създаде система за сваляне на заявления и заявяване на административни услуги по електронен път чрез сайта на общината.

  4.Да се предоставя пълна периодична информация за постъпленията в общинския бюджет от местни данъци и такси.

 1. Проектите на нормативни актове да се публикуват на сайта на общината, като се предостави достатъчно време на гражданите за обсъждане и даване на предложения.

 

ОБЩИНА ТУНДЖА

 

 1. Улеснен достъп до информация по електронен път, като уеб страницата на общината се преформатира и отделните раздели се структурират по-добре.
 2. Отчитане на предложенията на гражданите чрез публикуването им на сайта на общината, в местната преса и използване на други форми на публичност.
 3. Създаване на периодичен информационен бюлетин за граждани, който да се разпространява безплатно сред жителите на селата от община Тунджа.
 4. Създаване на електронен справочник за граждани, организации и представители на местния бизнес, който да бъде позициониран на уеб страницата на общината.
 5. Избиране на омбудсман /обществен застъпник/, който, в предвид и голямата територия на община Тунджа, ще улесни връзката на управляващите с гражданите.

 

ОБЩИНА ЯМБОЛ

 

 1. Повишаване информираността и публичността за административната дейност на общината, чрез поддържане на електронен бюлетин за текущите събития.
 2. Обявяване на приемен ден на кмета на община Ямбол   и общинските съветници и провеждане на редовни брифинги с медиите.

    3.Подобряване взаимодействието на общината  с неправителствения сектор, включително и чрез организиране на периодични и тематични работни срещи.

 1. Приемане на етичен кодекс за работата на общинските съветници и служители от общинската администрация.

   5.Отпускане на годишни стипендии на студенти и ученици, които ще се ангажират след завършване на образованието си да работят в Ямбол.  

 

Пълният списък на направените предложения и тяхната обосновка, както и всички резултати от изпълнението на проекта може да намерите на разработената по проекта Гражданска платформа, която е позиционирана на уеб страницата на сдружение АНПОРТhttp://www.angort.org/

 

 

Настоящата публикация е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Сдружение АНПОРТ носи цялата отговорност за съдържанието на публикацията, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”.