Предложението за местен референдум в Ямбол – незаконосъобразно

Предложението за провеждане на местен референдум по повод намерението на община Ямбол за поемане на дългосрочен дълг е незаконосъобразно, тъй като влиза в разрез с разпоредби от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Това е заключението на правната комисия към ОбС – Ямбол. Същата позиция е застъпена и в становището на кмета Георги Славов, което той следва да представи, съгласно законовите изисквания.

Припомняме, че на 28.02.2019г. представители на Инициативния комитет за провеждане на местен референдум, членове на който са и част от местното ръководство на БСП, внесоха в канцеларията на Общинския съвет подписите на 7627 души. Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към МРРБ извърши проверка на имената и другите данни от списъка. Оказва се, че в него фигурират над 1100 некоректни записи, включително на починали хора, лица, изтърпяващи наказание лишаване от свобода, на чужди граждани, на лица, които нямат постоянен адрес в Ямбол, подадени грешни данни за ЕГН и др. С протокол от 21.03.2019 г. е констатирано, че броят на установените коректни подписи е общо 6456. Общият брой на лицата с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията на община Ямбол към датата на внасяне на подписката е 69405. Следователно предложението за референдом не може да произведе пряк ефект и да задължи ОбС да насрочи провеждане на допитването, тъй като не е изпълнено изискването подписите да са не по-малко от една десета от гражданите с избирателни права на територията на община Ямбол.

По-важното обаче в случая е, че въпросът дали общината да поеме дългосрочния дълг е в противоречие със Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Това е така, защото средствата от 9 млн. лв. по бъдещия заем са част от приетия още в края на януари бюджет на община Ямбол за 2019 г. А според цитирания закон, чрез местен референдум не могат да се решават въпроси на общинския бюджет. Това съответно води и до незаконосъобразност на предложението за референдум. В подкрепа на това твърдение са и мотивите на съда по дело, заведено срещу приемането на тазгодишния бюджет на общината. В свое определение тричленният състав е изтъкнал, че провеждането на референдум не може да цели промяна на вече  приетия бюджет за 2019 г. и не може пряко да рефлектира върху него, предвид забраната по чл. 26, ал. 2, т. 1 ЗПУГДВМС /въпроси на общинския бюджет не могат да се решават чрез местен референдум/.

Становищата на правната комисия и на кмета на община Ямбол са внесени в общинския съвет. Той ще се произнесе по предложението за референдум на насроченото в тази връзка заседание, което ще се проведе на 29.03.2019г.