Предколедно заседание на ОбС – Стралджа

Наредба за отпускане на стипендии на студенти от Община Стралджа ще обсъдят съветниците на предстоящото си заседание, което ще се проведе на 22 декември т.г.

В началото на заседанието  се очаква приемане на План-сметката за дейност „Чистота“ за 2018 г.Ще бъде направено  и предложение за кандидатстване на общината по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населени места“ на проект „Красива България“- кампания 2018 за финансиране на проектно предложение „Рехабилитация на обществена тоалетна и прилежащи сгради в двора на общинска администрация гр.Стралджа“. Съветниците ще вземат решение за издаване на запис на заповед от общината в полза на ДФ“Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по Договор по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването и разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ по мярка : „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на Община Стралджа“ както и по проект „Рехабилитация на общинска пътна мрежа в Община Стралджа“.

Заседанията на постоянните комисии за обсъждане на материалите  са планирани за 18 декември.