Предколедна сесия в община „Тунджа“

П О К А Н А
№ 48/14.12.2022 г.
На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на четиридесет и осмо /редовно/ заседание, което ще се проведе на 21.12.2022 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане актуализация на капиталовите разходи и бюджета на община Тунджа за 2022 г.
2. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по сметката за Европейски средства за извършване на разходи по проект: „Топъл обяд в Община „Тунджа“ № BG05SFPR003-1.001-0054 по процедура „Топъл обяд“.
3. Даване на съгласие за кандидатстване на Община „Тунджа“ с проектно предложение: „Ремонт на сградата на НЧ „Зора 1928“, находяща се в УПИ VI-282, кв.36 по ПУП на с. Ханово, Община „Тунджа“ – II етап“, по мярка 7.2: „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., по процедура чрез подбор – BG06RDNP001-19.657 – МИГ – Тунджа.
4. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2022 г.
5. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
6. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
7. Продажба на общински недвижим имот.
8. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.
9. Предоставяне на право на преминаване през имоти – общинска собственост за обект „Оптичен кабел от гр. Ямбол до с. Могила и от с. Могила, Община „Тунджа“, с. Джинот, община Стралджа, с. Търнава до с. Иречеково“ в полза на „ДИАНА КАБЕЛ ТВ“ ООД.
10. Предоставяне на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на села в община „Тунджа“ общински полски пътища и напоителни канали, включени в масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2022/2023 г.
11. Изменение на Общия устройствен план на Община „Тунджа“.
12. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
13. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
14. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
15. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
16. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
17. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
18. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
19. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
20. Приемане на План за заседанията на Общински съвет „Тунджа“ за 2023 г.
21. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
22. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

 

НЕЛИ СЛАВОВА
Председател на ОбС „Тунджа”