По 250лв. за осмокласник без отсъствия

Семействата, чиито деца ще са в VIII клас през идната учебна година, могат да кандидатстват за еднократна помощ от 250 лв.
☑️ Документите се подават в дирекциите „Социално подпомагане“, по пощата или с електронен подпис в Системата за сигурно електронно връчване.
☑️ Средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца трябва да е по-нисък или равен на 450 лв.
🔹 Изключения ще се прави за деца с трайни увреждания, с един жив родител, както и за настанени в семейства на близки, роднини или в приемни семейства.
☑️ Със средствата може да се покрие част от разходите за началото на учебната година – за учебници и пособия, за дрехи или др.
☑️ Помощта е обвързана с посещение на училище, като се изплаща на два пъти – след издаване на заповедта за отпускането й и в началото на втория срок.
☑️ Ако детето не бъде записано за втория срок или в рамките на месец натрупа 5 отсъствия, семейството трябва да върне средствата.
☑️ Очаква се помощта да достигне до над 40 000 семейства.
☑️ Тя е още един инструмент за намаляване на отпадащите след VII клас деца.