По-ниски доходи в хотелите за ноември

През ноември 2019 г. в област Ямбол са функционирали 17 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 332, а на леглата – 603. В сравнение с ноември 2018 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 19.0%, а леглата в тях – с 15.8%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2019 г., е 3 587, или с 11.5% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци през ноември 2019 г. в област Ямбол е Германия – 14.6%, следват Австрия и Румъния – съответно с по 10.4% и Белгия – 9.4%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Ямбол през ноември 2019 г. намаляват с 6.1% в сравнение със съответния месец на 2018 г. и достигат 1 490. Те са реализирали средно по 2.4 нощувки. Пренощувалите чужденци са 298, а пренощувалите българи – 1 192. Чуждите граждани са реализирали средно по 3.6 нощувки, а българските – средно по 2.1 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през ноември 2019 г. е 20.4% и в сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата се увеличава с 1.1 процентни пункта./фиг.1./

 

Приходите от нощувки през ноември 2019 г. в областта достигат 153 388 лв., или с 3.8% по-малко в сравнение с ноември 2018 година. Регистрирано е увеличение в приходите от български граждани – с 8.8%, а в приходите от чужди граждани спад – с 23.3% (фиг. 2).

 

Иванка Чонгарова

Младши експерт

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол”

Териториално статистическо бюро – Югоизток