По-малко разрешителни за строеж

През четвъртото тримесечие на 2017 г. общинските администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 15 жилищни сгради с 26 жилища в тях и 4 630 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 17 други сгради със 7 416 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 6.3%, докато броят на жилищата в тях се увеличават с 13.0%, а общата им застроена площ – с 50.7%. Броят на разрешителните за строеж издадени на други сгради нараства с 21.4%, а тяхната РЗП – с 9.0%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г. броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличава с 36.4%, жилищата в тях – с 30.0%, а общата им застроена площ – със 71.7%. Броят на разрешителните за строеж издадени на други сгради намалява с 55.3%, а тяхната РЗП – със 77.4%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив – 215, София (столица) – 201, Бургас – 123, и Варна – 116. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 2 703, Пловдив – 1 642, Варна – 697, и Бургас – 531.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. на територията на област Ямбол е започнал строежът на 9 жилищни сгради с 19 жилища в тях и 2 653 кв. м РЗП, на 14 други сгради с     15 925 кв. м обща застроена площ. Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 12.5%, докато броят  на жилищата в тях и тяхната РЗП намаляват съответно с 62.7 и 62.0%. Броят на започнатите други сгради бележи ръст с 40.0%, а общата им застроена площ нараства три пъти.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 28.6%, жилищата в тях – с 26.7%, а разгънатата им застроена площ – с 42.6%. Започнатите други видове сгради са повече с 16.7%, а съответната им РЗП – с 32.1%.

Стела Ненова – Вангелова

главен експерт

Отдел СИ – Ямбол

ТСБ – Югоизток