По-малко разрешителни за строеж

През четвъртото тримесечие на 2020 г. общинските администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 10 жилищни сгради с по едно  жилище в тях и 2 197 кв. м разгъната застроена площ (РЗП)и на 17 други сгради с 6 667 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са по-малко с 56.5%, жилищата в тях – с 88.4%, а общата им застроена площ – със 73.5%. Броят на разрешителните за строеж издадени на други сгради намалява с 5.6%, а тяхната РЗП – с 20.3%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради и жилищата в тях се увеличават с 66.7%, а общата им застроена площ – със 107.5%. Броят на разрешителните за строеж издадени на други сгради намалява с 19.0%, а тяхната РЗП – с 62.6%.

Най-голямбройразрешителнизастроежнановижилищнисградисаиздаденивобластите София (столица) – 230, Пловдив – 222, Варна – 169, Бургас – 125и София – 123. Най-многожилищапредстоидабъдатзапочнативобластитеПловдив – 3 624, София (столица) – 3 413, Варна – 604, Бургас – 496и Благоевград – 300.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. на територията на област Ямбол е започнал строежът на 11 жилищни сгради с 39 жилища в тях и с 4 941 кв. м обща застроена площ и на 14 други сгради с 6 876 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 22.2%, жилищата в тях- със 77.3%, а общатаимзастроенаплощ с 47.6%. Броят на започнатите други сгради регистрира намаление с 6.7%, докато тяхната РЗП се увеличава с 87.4%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. започнатите нови жилищни сгради бележат ръст с 83.3%, жилищата в тях се увеличават над пет пъти, а разгънатата им застроена площ над три пъти. Започнатите други видове сгради регистрират намаление с 26.3%, аобщатаимзастроенаплощ – с 43.5%.

Иванка Чонгарова

Старши експерт

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол”

Териториално статистическо бюро – Югоизток