По-малко издадени книги през изминалата година

   През 2018 г. в област Ямбол са издадени 30 книги с тираж 6 700 бр. и 8 брошури с тираж 1 000 броя.
В сравнение с 2017 г. броят на издадените заглавия на книги намалява със 17, а средният тираж на една книга за областта през 2018 г. е 223 броя, като през предходната година е бил 187. Броят на издадените заглавия на брошури намалява с 3 спрямо предходната година, като средният тираж на една брошура за областта е 125 броя.

   В област Ямбол относителният дял на броя на книгите е 0.3% спрямо общия брой за страната, а броят на брошурите – 0.7%.
През 2018 г. са издадени 4 регионални вестника с годишен тираж 90 500 броя, като спрямо предходната година броят на издадените вестници не се променя, а тиражът се увеличава с 9.7%. Относителният дял на издаваните вестници в област Ямбол е 3.1% спрямо регионалните вестници общо за страната, а годишният тираж – 0.6% от тиража на всички регионални вестници.

Иванка Чонгарова

Младши експерт

Отдел „Статистически изследвания“ Ямбол

Териториално статистическо бюро Югоизток