По-малко безработни регистрирани в бюрата през август

Регистрирана безработица

През август 2022 г. се отчита за пореден месец намаление в броя на регистрираните безработни в бюрата по труда от Ямболска област, макар и символичнов края на месеца те са 2126 – с 1 по-малко от безработните в края на м. юли. Безработните през август 2022 са по-малко с 346 души (с 14%) в сравнение със същия месец на м.г., когато поради епидемичната обстановка безработните бяха 2472 души.

Равнището на регистрирана безработица е 3,8 %.

 

Данни по общини

Промяна в броя на регистрираните безработни през август има в четири общини от областта: Елхово – увеличение с 16 души, и намаление в Ямбол с 11 души, Болярово с 5 и Тунджа с 1. Няма промяна в броя на регистрираните от община Стралджа.

 

Структура на наблюдаваните групи на пазара на труда

През август 2022 г. безработните от наблюдаваните уязвими групи на пазара на труда имат следния дял от общия брой на регистрираните: младежи до 24 г. – 3,6%, 77 лица; младежи до 29 г. – 10,0%, 213 лица; продължително безработни – 25,0%, 531 лица; лица без квалификация – 61,9%, 1316; лица с основно и по-ниско образование – 45,5%, 967, лица с увреждания – 6,7%, 142.

Входящ поток безработни лица

През месец август 323 лица са се регистрирали за ползване на посреднически услуги като безработни в бюрата по труда от областта, кoeто е с 22 души по-малко в сравнение с предходния месец и с 23% по-малко от новорегистрираните през август 2021 г. (с 94 д.), когато и равнището на безработица беше по-високо заради епидемията от COVID-19.

Секторното разпределение на новорегистрираните според последната им месторабота показва, че най-голям брой идват от секторите Преработваща промишленост (20%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (11%); Държавно управление (10%); Строителство (6%); Административни и спомагателни дейности (6%); Хотелиерство и ресторантьорство (6%); Селско, горско и рибно стопанство (4%).

 

 

Обявени свободни работни места и започнали работа

Започналите работа безработни през август са 166 и са почти два пъти по-малко от м.юли, като това се дължи на намалението на включените в субсидирана заетост, които са със 146 по-малко. В сравнение със същия месец на предходната година започналите работа са със 66 души по-малко.

Започналите работа на субсидирани работни места са 33 души, като 19 от тях са включени в програми и насърчителни мерки за заетост, финансирани от държавния бюджет по Закона за насърчаване на заетостта. Други 14 са започнали работа по проекти на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – схема „Заетост за теб” (11 души) и 3 лица по схема „Младежка заетост“.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през август са 244 – с 94 повече от предходния месец и с 27 по-малко от август 2021 г. Най-голям дял свободни работни места са заявени в секторите Преработваща промишленост (34%); Образование (22%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (13%); Държавно управление (11%); Хотелиерство и ресторантьорство (4%); Административни и спомагателни дейности (4%); Хуманно здравеопазнане и социална работа (3%); Строителство (2%).

Най-много работни места са обявени за позициите: общ работник; машинен оператор – металообработващи машини; заварчик; учител; продавач-консултант; касиер; чистач; работник сглобяване на детайли и др.