По-малко безработни през април

В  края на април регистрираните безработни в Дирекция “Бюро по труда”- Ямбол са  2 342 души, което е със 174 по-малко в сравнение с миналия месец, информират от Бюрото по труда.  Равнището на безработица в региона е 4.9 на сто – намаление с 0.4 процента.

          Разпределението на безработните, респ. равнището на безработица по общини е следното:

œ Община Ямбол  –  1 249 души – със 97 души по-малко спрямо м.м. Нивото на безработица  е 3.5 на сто;

œ ОбщинаТунджа  –   583 души – намаление от 21 души спрямо  м.м. Равнището на безработица е 8.3 на сто;

œ Община Стралджа –  510 души – със  56 души по-малко от м.м. Стойността на показателя равнище на безработица се запазва значително по-висока от  тази за региона  –  11.8 на сто.

Безработните формиращи входящия поток през периода са 366 души – със 97 лица по-малко от м. м. Относителният дял на жените в потока е  54.4  на сто, а на младежите до 29 години – 23.9 на сто.  Относителният дял на безработните без специалност и квалификация във входящия поток  е  60.9 на сто.

Изходящият поток от безработни /540 души/ е със 57 лица по-малко спрямо предходния месец. Постъпилите на работа клиенти на Дирекция “Бюро по труда” Ямбол са 272 души. От тях  76.1 на сто са започнали работа със съдействието на институцията. Отпадналите от регистрация безработни поради  други причини са 82.