По –добри условия на труд в системата на образованието договориха работодателите и синдикатите в Община Ямбол

Нов общински колективен трудов договор (КТД) в системата на предучилищното и училищното образование подписаха председателите на СДСОРБ-Р. Тропчева, СРСНП –инж.Т.Сулева , ОБКС на СБУ към КНСБ Н.Вълканова,СО към КТ“Подкрепа“-инж.К.Дочев и за НУС към КНСБ- Л.Ганчева.
Настоящия договор е подписан след обсъждане между всички страни в градивен и конструктивен диалог.
Тази година в КТД е постигнато увеличение на допълнителното трудово възнаграждение за професионална квалификационна степен (ПКС) на педагозите, което е по-високо в сравнение с национално установения минимален размер на полагащата се сума. Освен това промените касаят увеличение на дните на платен годишен отпуск и други допълнителни трудови възнаграждения.
Страните по договора изразиха своето задоволство и заявиха своята готовност за добро съвместно партньорство и успешно бъдещо сътрудничество.