По-високи приходи на строителните фирми отчитат от статистиката за 2021 година

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2021 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Ямбол са 105.6 млн. лв., като спрямо 2020 г. се увеличават със 7.5%.

Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 96.3 млн. лв., а от поддържане и текущ ремонт – 9.3 млн. лева.

Приходите от сградно строителство са в размер на 42.7 млн. лева. Относителният дял на приходите от строителство на нежилищни сгради е 78.5%, а от строителство на жилищни сгради – 21.5% от общите приходи от сградно строителство.

Приходите от дейността на строителните предприятия за поддържане и текущ ремонт се увеличават с 8.5% спрямо предходната година. Относителният дял на приходите за поддържане и текущ ремонт на нежилищните сгради е 71.1%, а на жилищните сгради – 28.9%.

В област Ямбол приходите от гражданско строителство са 62.9 млн. лв. и се увеличават с 8.6% спрямо 2020 година. С най-голям относителен дял по видове приходи от гражданско строителство е „Транспортна инфраструктура – пътища, самолетни писти, тунели, мостове” – 47.4%., следван от „Тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии” – 41.7%.