По-висока цена за водата в Ямбол

На основание чл.14, ал.1 от ЗРВКУ и чл.19 от НРЦВКУ, приета с ПМС №8/18.01.2016г. и обнародвана в ДВ бр.6/22.01.2016г., „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Ямбол уведомява своите потребители, че внася в КЕВР за одобряване Бизнес план и Заявление за утвърждаване и одобряване на цени за ВиК услуги за регулаторен период 2022-2026 г.
Заявлението предлага следните цени без ДДС:

Услуга Мярка 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г.
Доставяне на вода на потребителите
Битови и приравнените към тях потребители лв./м3
без ДДС
2.519 2.918 3.047 3.123 3.114
Отвеждане на отпадъчни води
Битови и приравнените към тях потребители лв./м3
без ДДС
0.356 0.353 0.396 0.430 0.470
Пречистване на отпадъчни води
Битови и приравнените към тях обществени и търговски потребители лв./м3
без ДДС
0.421 0.437 0.462 0.490 0.521
Промишлени и други стопански потребители
степен на замърсяване 1 лв./м3
без ДДС
0.596 0.620 0.655 0.695 0.739
степен на замърсяване 2 лв./м3
без ДДС
0.736 0.763 0.806 0.855 0.909
степен на замърсяване 3 лв./м3
без ДДС
0.842 0.874 0.924 0.980 1.042
Доставяне на вода с непитейни качества лв./м3
без ДДС
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Доставяне на вода на друг ВиК оператор лв./м3
без ДДС
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Бизнес планът за регулаторен период 2022-2026г. е изготвен съобразно българското законодателство и указанията на КЕВР. Така предложените цени отразяват актуалните и бъдещи икономически реалности, вкл. нарастващите цени на електроенергия, горива и най-използваните в отрасъла материали – стомана, пластмаса и др.
Оповестените цени са прогнозни и предстои да бъдат разгледани и обсъдени в контекста на поставените пред ВиК операторите цели от местните власти, областните управи, „Бъргарски ВиК холдинг“, МРРБ и КЕВР, преди да бъдат утвърдени и влязат в сила.