Последно заседание на ОбС „Тунджа“ за мандат 2019-2023

П О К А Н А
№ 61/20.09.2023 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на шестдесет и първо/редовно/ заседание, което ще се проведе на 27.09.2023 година от 10:00 часа в зала „Проф. Иван Попов“, НТС- Ямбол при следния проект за


Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2023 г.
2. Продажба на общински недвижим имот.
3. Продажба на общински недвижим имот.
4. Продажба на общински недвижим имот.
5. Промяна на собственост – от публична в частна общинска собственост и прекратяване на съсобственост чрез продажба.
6. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – общинска собственост.
7. Отдаване под наем, стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовири – публична общинска собственост.
8. Предоставяне на право на преминаване през имоти – общинска собственост за обект: „Подземна оптична кабелна мрежа от с. Крумово до с. Миладиновци и до с. Генерал Тошево, Община „Тунджа“ в полза на ET “Георг-Георги Георгиев“.
9. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
10. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
11. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
12. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
13. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
14. Даване на съгласие за партньорство при кандидатстване с Концепция „Интегрирани инвестиции в новото поколение – за образовани, активни и работещи в региона млади хора“ по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027.
15. Даване на съгласие за партньорство при кандидатстване с Концепция „Интегрирани инвестиции в зелена градска среда, устойчива мобилност и подобряване на достъпността за развитие на региона“ по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027.
16. Определяне на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Ямбол.
17. Определяне на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Ямбол.
18. Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Победа, община „Тунджа”.
19. Избор на временно изпълняващи длъжността кмет на кметство.
20. Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на община „Тунджа”.
21. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
22. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

НЕЛИ СЛАВОВА
Председател на ОбС „Тунджа”