Поредица от празнични прояви за децата на община „Тунджа”

Стартираха детските празнични прояви по проект „Заедно” – споделена грижа за предучилищното образование, възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в малките населени места от селски тип”.

През месец април всички малчугани в детските заведения на общината и училището в село Завой, заедно със своите родители, ще имат възможността да са участници в поредица от интерактивни празнични прояви, които ще донесат много насторение и усмивки в селата на община „Тунджа”.

Планирани са общо 19 партита, съдържащи богата и разнообразна тематика, която да провокира интереса на децата и родителите. В тях са включени забавни семейни игри, сюжети от познати и обичани детски приказки, много весели ситуации и ред още изненади.

Детските празнични прояви „Заедно” ще бъдат проведени под мотото „Водим бъдещето за ръка”. Изпълнител на дейностите по организацията и провеждането на празничните прояви е Сдружение с нестопанска цел „Общински младежки съвет „Тунджа”.

С тези дейности ще бъдат насърчени толерантността и междукултурния диалог в местните общности и в детските заведения на общината. Ще бъде формирана среда на по – тясно взаимодействие с родителската общност в полза на възпитанието на подрастващите.

Проект „Заедно” – споделена грижа за предучилищно образование, възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в малките населени места от селски тип“ е с продължителност 24 месеца. Стойността на договореното финансиране е 377 956,29 лв.

Целите на проекта са насочени към създаване и подобряване на условията за социализация и образователна интеграция на деца от етнически малцинства и на други деца от семейства в неравностойно положение в малките населени места, чрез гарантиране на равен достъп до качествено предучилищно образование и възпитание.

Дейностите по проекта включват: допълнителни занимания по български език преди постъпване в първи клас; подбор, обучение и назначаване на образователни сътрудници в общинските детски градини и началното училище –партньори по проекта; осигуряване на психологическа и логопедична подкрепа за децата, включително от етническите малцинства и за други деца в неравностойно положение в съответствие с техните потребности; насърчаване общуването и формиране на общо чувство за принадлежност и съпричастност към предучилищното образование чрез създаване на условия за съвместни изяви между децата от различните етноси; насърчаване участието на родителите във възпитателния процес чрез създаване на родителски клубове.