Помощ на работното място

На 12 и 13 февруари 2020г., в учебната зала на БЧК – Ямбол се проведоха две обучения по първа помощ на работното място за служители от Областна администрация. Инициативата е в изпълнение на система от мерки за безопасност в организации на публичната администрация, които се въвеждат, за да осигурят по – безопасни условия на труд за служителите си и подобряване безопасността на движение по пътищата.

        Мерките и процедурите, които различните публични администрации въвеждат за да подобрят безопасността на своите служители, следва да са съобразени с указанията на международен стандарт ISO 39001:2012. Той определя изискванията за изграждане на система за управление на безопасността на движението по пътищата, която да позволи на организация, която взаимодейства с пътната система, да намали травматизма.

        Обученията по първа помощ имаха за цел участниците да придобият конкретни знания и практически умения по оказване на първа помощ на пострадал, за повишаване на тяхната компетентност и способност да реагират адекватно при травми и злополуки, причинени от различни инциденти по време на работа. Обсъдиха се актуални въпроси и конкретни казуси, свързани с мерките за справяне при наранявания, свързани със спецификата на дейността.

        Водещи обучители бяха д-р Панайот Попов и Добриела Праматарова, специалист „Първа помощ“ в БЧК-Ямбол, като общия брой на обхванатите е тридесет и един и всеки от тях получи удостоверение за преминат курс по „Първа помощ на работното място”.

                          ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ