Покана

Кметът на Община Тунджа, на основание чл.84, ал.6, във връзка с ал.4 от Закона за публичните финанси

  

ОБЯВЯВА        

 ПУБЛИЧНО  ОБСЪЖДАНЕ

НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА „ТУНДЖА”

ЗА 2018 ГОДИНА

  

Обсъждането ще се състои на 10.01.2018г. /сряда/ от 13.30 часа  в  залата  на  Община Тунджа – Ямбол

Поканват се всички заинтересовани лица и организации да вземат участие в обсъждането на бюджета за 2018г.

 

   ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ        / П /   

   КМЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА”