Покана

 

  Съобщаваме Ви, че на 13.09.2017 г. от 10.00 ч. в залата на  ІІ етаж в Община „Тунджа“ ще се проведе заседание на Общинския експертния съвет по устройство на територията, на което ще се разглеждат следните обекти:  

  1. Проект за Подробен устройствен план – -Парцеларен план за трасе на външно ел.захранване на  поземлен имот №029055 по КВС на землище с.Роза.                                    Докладва:инж.Р.Съртонев              
  2. Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външно ел.захранване поземлен имот №018234 на с.Генерал Инзово.                                                    Докладва:инж.Р.Съртонев

3. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот Х-229 в кв.30 по ПУП на с.Веселиново                                        Докладва:инж.В.Филчева

4. Инвестиционен проект за обект: Пристрояване към съществуваща жилищна сграда, гараж и лятна кухня в урегулиран поземлен имот ХI-147 в кв.23 с.Дражево.                                                                                                            

                                                                                                                    Докладва:арх.Д.Сивкова

5. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот IV-82, масив 24 по КВС на з-ще с.Хаджидимитрово.

                                                                                                                       Докладва:арх.Р.Петрова                                                                 

6. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот I за спортен комплекс в кв.51 по ПУП на с.Кукорево- за техническо решение.

                                                                                                                          Докладва:арх.Д.Ненчев

7. Инвестиционен проект за обект: Реконструкция на площад в урегулиран поземлен имот I в кв.56 по ПУП на с.Роза. Докладва:арх.В.Вълчев

            Материалите на горе описаните обекти се намират в стая № 103, ет.І-ви на общината  и могат да се разглеждат от специалистите.

  

арх. ДИМИТЪР БЪЧВАРОВ

Председател на ОЕСУТ