Покана за сесия в „Тунджа“

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на петнадесето/редовно/ заседание, което ще се проведе  на 26.10.2016 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община  „Тунджа”,  при следния проект за  

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 1. Актуализация на бюджета и капиталовите разходи на община „Тунджа” за 2016 г.
 2. Внасяне на проектно предложение по схема BG051M90PO001-2.005 „Активно включване”, финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси”2014-2020.
 3. Предоставяне на финансови средства от бюджета на общината по сметката за средства от европейския съюз по проект: „Осигуряване на топъл обяд в община „Тунджа”.
 4. Определяне дейността на Общинско обслужващо звено – Общински център за изкуство и извънучилищна дейност „Тунджа”, с. Кабиле, община „Тунджа”.
 5. Приемане на Единен календар на община „Тунджа” за проявите в областта на културата, образованието и спорта през 2017 година.
 6. Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2016 г.
 7. Даване на съгласие за възмездно придобиване на собственост върху част от недвижим имот.
 8. Продажба на общински недвижими имоти.
 9. Одобряване на инвестиционно намерение, сключване на предварителен договор при изменение на ПУП и обявяване на имот публична общинска собственост в частна общинска собственост.
 10. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа”.
 11. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа”.
 12. Одобряване на задания и разрешаване изработването на проекти за Подробни устройствени планове – План за регулация и застрояване.
 13. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 14. Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на Проект за Подробен устройствен план- Парцеларен план за „Въздушна линия средно напрежение, метално табло трансформатор/МТТ/, кабел 1 кv и електромер но табло ТЕПО” за присъединяване на „Административно битова сграда” в землището на с. Тенево, поземлен имот №016136, местност „Сазево”.
 15. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 16. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

  

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

Председател на ОбС „Тунджа”

%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%83%d0%bd%d0%b4%d0%b6%d0%b0