Покана за сесия в „Тунджа“

П О К А Н А

№ 22/21.01.2021 г.

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на двадесет и второ/редовно/ заседание, което ще се проведе на 28.01.2021 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по извънбюджетната сметка за извършване на разходи по проект: „Център Домашни грижи-интегриран модел на патронажни медико-социални услуги за възрастни хора и лица с увреждания в малките населени места от селски тип в община „Тунджа“, ДБФП № BG05M90P001-2.103-0067 по процедура

            „ Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – Компонент 4.

 1. Даване на съгласие за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“
 2. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г.
 3. Приемане на план за действие за общинските концесии на Община „Тунджа“ (2021-2027).
 4. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 5. Продажба на общински недвижим имот.
 6. Предоставяне на проектираните в плановете  за земеразделяне на землища на села в община „Тунджа“ общински полски пътища, включени в масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2020/2021 г. 
 7. Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на община „Тунджа“  за периода януари 2020 – декември 2020 година.
 1. Отчет на председателя на ОбС „Тунджа“ за дейността на Общински съвет „Тунджа“ и неговите комисии през периода м. юли 2020 г.- м. декември 2020 г.
 2. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа“.
 3. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване и Парцеларен план за транспортен достъп.
 4. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 5. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 6. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 7. Приемане на общински план на младежта за 2021 година.
 8. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 9. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

 

НЕЛИ СЛАВОВА  

Председател на ОбС „Тунджа”